Storage controllers, disk sürücülerini bir bilgisayara bağlamaktadır. IDE, SATA ve SCSI controller gibi farklı storage controller’lar standartları ve türleri vardır. Sanal makinelerde virtual storage controllers, sanal ve fiziksel diskleri bu makinelere bağlamaktadır.

VMware sanal makinelerinin diskleri ve CD/DVD sürücülerini bağlaması için kullanılabilen farklı türde storage controller vardır.
Her tür storage controller kendi avantajları ve sınırlamaları vardır.

Ardından, belirli bir durum için hangi storage controller en iyi olacağını bulmak için SCSI controller VMware vSphere sanal makine ayarlarında bulunan diğer türdeki storage controller ile karşılaştırılır.

Bir VMware vSphere VM oluşturduğunuzda, VM yapılandırmasında varsayılan olarak en az bir sanal storage controller oluşturulur.
Farklı storage controller bir sanal disk ve CD/DVD sürücüsü bağlıysa, VM’yi oluşturduktan sonra iki storage controller olabilir.
Sanal makineyi oluştururken disk sürücülerini bağlamak için daha fazla storage controller de ekleyebilirsiniz.

VMware Host Client veya VMware vSphere Client kullanarak veya VMware Workstation’da bir ESXi host’ta bir sanal makine oluşturduğunuzda ,seçilen guest işletim sistemi için en iyi performansı sağlamak üzere en uygun storage controller otomatik olarak seçilir. Doğru storage controller seçmenin önemi yeterince vurgulanamaz.

Daha yeni storage controller türleri, eski işletim sistemlerinde desteklenmeyebilir. Bu nedenle, en iyi varsayılan denetleyiciyi seçmek için seçilen guest işletim sisteminde bulunan sürücüler dikkate alınmalıdır. Sanal makine donanım uyumluluğu (VMware donanım versiyonu) ve cihaz tipi (sanal sabit disk veya DVD-ROM) da önemli faktörlerdir. Daha yeni donanım sürümleri, daha fazla storage controller destekler.

Resim-1

Bir önyükleme diski için kullanılan storage controller değiştirmeden önce, guest işletim sisteminin (OS) bu denetleyici türünü desteklediğinden ve guest işletim sisteminde uygun sürücülerin kurulu olduğundan emin olmalısınız.
Depolama aygıtlarını birden çok storage controller bağladığınızda, tüm disk sürücülerini tek bir storage controller’a bağlamaya kıyasla giriş/çıkış performansı artırılabilir.

Bu nedenle, bir VM için birden fazla SCSI denetleyicisi kullanılıyorsa, önerilen uygulama, daha iyi performans için sanal diskleri bu SCSI denetleyicileri arasında dağıtmaktır.Bir storage controller eklemenin başka bir nedeni, bir denetleyiciye bağlı desteklenen maksimum disk aygıtı sayısını aşmanızdır. Bu durumda yeni bir kontrolörün nasıl eklendiği önem kazanır. Bazı denetleyiciler, çalışırken ekleme özelliği kullanılarak bir VM yapılandırmasına eklenebilir. Diğer storage controller türleri için önce VM’nin kapatılmasını gerektirir.

Resim-2

Bir VM’deki ilk storage controller varsayılan numarası 0’dır. İkinci bir storage controller eklerseniz, atanan numara 1’dir, vb. Controller’lar daha sonra sıralı olarak numaralandırılır. Bir storage controller’a bağlı storage cihazlarının numaralandırılması da benzer şekilde 0’dan başlar. Örneğin, VM’nizde bir storage controller ve bu controller’a bağlı bir sanal disk varsa, disk (0:0) olarak numaralandırılır. Aynı controllar’a ikinci bir sanal disk eklerseniz sayı (0:1) olur. İkinci storage controller’a başka bir sanal disk bağlarsanız, bu durumda disk sayısı (1:1) olur. Bağlantı noktasının tam adı ve numarası, controller arabirimini ve disk numarasını içerir, örneğin, SCSI (0:0), SCSI (1:3), SATA (1:7), IDE (0: 0) vb.

Kullanılabilir VMware Storage Controller

Mevcut birçok storage controller türü bulunmaktadır.

VMware vSphere VM’leri için storage controller türleri SCSI, IDE, AHCI SATA ve NVM Express’tir (NVMe).

SCSI controller içinde dört alt tür vardır:

  • BusLogic Parallel
  • LSI Logic Parallel
  • LSI Logic SAS
  • VMware Paravirtual SCSI

VMware sanal makinesi başına maksimum dört SCSI controller desteklenir.Tek bir SCSI controller’a bağlı aygıtlar için 15 aygıt sınırı vardır.

BusLogic Paralel

Bu VMware SCSI controller, VMware vSphere VM’leri için ilk storage controller türlerinden biriydi. Daha eski Windows sürümleri, varsayılan olarak bu controller türü için bir sürücü içerir ve bu nedenle, bu controller, Windows’un eski sürümlerini bir VM’ye yüklemek için VM yapılandırmalarında kullanılabilir (örneğin, Windows 2000). BusLogic Parallel SCSI controller artık eski bir controller olarak kabul edilir. 2 TB’den büyük disklere sahip sanal makineler desteklemez. VM storage için daha yüksek performansa ihtiyacınız varsa, LSI Logic Parallel SCSI storage controller kullanmanızı tavsiye ederim.

LSI Logic Parallel

LSI Logic Parallel, daha önce LSI Logic SCSI controller olarak biliniyordu.LSI Logic Parallel SCSI controller bir sürücü içerdiklerinden eski işletim sistemleri de dahil olmak üzere çok sayıda işletim sistemi tarafından desteklenir.Bu VMware SCSI controller birçok guest işletim sistemi için ortak bir seçim ve varsayılan seçim haline getiren bu sürücüler tarafından desteklenir. Bu storage controller SCSI2 komutlarını desteklediğinden ve Windows Server 2003 bu SCSI standardı, bir Windows Server 2003 VM oluşturulurken varsayılan olarak LSI Logic Parallel seçilir.

LSI Logic SAS

LSI Logic Parallel storage controller, LSI Logic SAS controller’a dönüştü.Windows Server 2008’den başlayarak, LSI Logic SAS SCSI3 komutlarıyla uyumlu olduğundan ve daha yeni Windows işletim sistemleri de yeni standardı desteklediğinden, bir VM oluşturulurken varsayılan olarak LSI Logic SAS controller seçilir. Bu VMware SCSI controller kullanılması birçok durumda tercih edilir.
Uyumluluk: ESXi 4.x veya üstü.

VMware Paravirtual SCSI

VMware SCSI controller aksine, bu controller sanallaştırmanın farkındadır ve yüksek verimi destekler.
CPU yükü, VMware storage controller’a kıyasla daha düşüktür.
VMware paravirtual SCSI denetleyicisinin (PVSCI) gerçek bir donanım eşdeğeri yoktur ve bu tür birçok işletim sistemi (esas olarak eski işletim sistemleri) bu controller kutudan çıktığı gibi desteklemez.
Bir işletim sisteminin VMware paravirtual SCSI denetleyicisiyle çalışması için sürücünün manuel olarak yüklenmesi gerekir.
Bu controller, yüksek IOPS performansı (saniye başına giriş/çıkış işlemleri) için benimsenmiştir.

Paravirtual SCSI controller bağlı sanal diskler için anlık görüntüler varsa veya bir esxi bellek fazla kullanılmışsa, bir VM için bu storage controller türü kullanıldığında performans beklenenden daha düşük olabilir.

Uyumluluk: ESXi 4.x veya üstü.
Windows Server 2003 veya sonraki sürümleri desteklenir.

VMware paravirtual SCSI controller ile çalışmak için gereken sürücüyü içerdiğinden, guest işletim sistemine VMware Tools yüklenmelidir.

Windows’u bir VM’ye kurduğunuzda ve VMware paravirtual SCSI controller’a bir sistem diski bağlandığında, Windows’un yükleme diskini algılamasını sağlamak için sürücüleri içeren bir sanal disket görüntüsü eklemeniz ve yükleme sırasında controller sürücüsünü seçmeniz gerekebilir.

VMware paravirtual SCSI controller bir VM yapılandırmasına eklemek için, LSI mantık controller gibi yüksek düzeyde desteklenen SCSI controller’dan birini eklemeniz, VMware Tools’u kurmanız, VM’yi kapatmanız, VMware paravirtual SCSI controller VM yapılandırmasına eklemeniz gerekebilir ve son olarak, VMware paravirtual SCSI controller bir sanal disk ekleyin (veya mevcut storage controller türünü paravirtual SCSI denetleyicisi olarak değiştirin).

AHCI SATA

Bu storage controller yenidir ve Virtual Hardware 10 ile VMware vSphere 5.5’ten beri mevcuttur. AHCI SATA storage controller kullanarak büyük miktarda storage (yüksek kapasiteli sanal diskler dahil) bir VMware VM’ye bağlayabilirsiniz.SATA storage controller, guest işletim sistemini (OS) önyüklemek için önyükleme diskleri için kullanılabilir.AHCI SATA controller bir işletim sistemi tarafından desteklendiğinden emin olmanız gerekmektedir.Performans, PVSCI veya LSI Logic kontrolörlerinde olduğu kadar yüksek değildir.Disk performansına duyarlı uygulamaları çalıştırmak için diğer controller kullanmak daha iyidir.
SATA controller, genellikle bir VM’nin CD/DVD sürücüsü için varsayılan olarak kullanılır.

Uyumluluk: ESXi 5.5 veya üzeri sanal donanım uyumluluğu.
VM başına maksimum dört SATA controller desteklenir.
Tek bir SATA controller bağlanabilecek maksimum depolama aygıtı sayısı 30’dur (0-29).

NVMe

NVM Express veya NVMe (Non-Volatile Memory) controller, SSD storage ile çalışmak üzere tasarlanmış bir controller’dır.
NVMe protokolü, en iyi performansı ve çoklu sıra iletişimini sağlamak için manyetik olmayan diskler için benimsenmiştir. NVMe protokolü, VMware vSphere’de desteklenir ve VM yapılandırmasında NVMe storage controller ekleyebilirsiniz.
Maksimum sayısı 65535 ve maksimum derinliği 64000’dir.

Gereksinimler: VMware vSphere 6.5 ve VM donanım sürümü 13. Guest işletim sistemi NVMe desteğine sahip olmalıdır.
Maksimum dört NVMe controller desteklenir ve tek bir NVMe controller’a (0-14) 15 disk bağlanabilir.

IDE Storage Controllers

Bir IDE storage controller, en eski storage controller türlerinden biridir. Dört depolama aygıtına sahip bir sanal makineye en fazla bir IDE controller bağlanabilir. Disk çalışırken ekleme ve yeniden boyutlandırma desteklenmez. Disk yapılandırmasını düzenlemek için sanal makineyi kapatmanız gerekir. IDE controller ATAPI kullanır. Bir sanal makineye bağlayabileceğiniz toplam disk sayısı, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi controller türüne göre belirlenir.

Resim-3

Performans ve uyumluluk açısından VMware vSphere VM’lerini yapılandırmak için bir storage controller seçmek için genel öneriler vardır.

Sanal makineniz için hangi SCSI controller kullanacağınızdan emin değilseniz aşağıdaki sıra ile yapmanızı tavsiye ediyorum.

VMware Paravirtual (PVCSI) (guest işletim sistemi tarafından destekleniyorsa)
LSI Logic SAS (guest işletim sistemi tarafından destekleniyorsa)
LSI Mantık Paralel
BusLogic Paralel (başka hiçbir şey çalışmıyorsa)
Bir önyükleme diski için storage controller değiştirmek istiyorsanız, storage controller sürücüsünün önyükleme modunda kurulu olduğundan emin olmalısınız.
Bir VM BIOS kullanacak şekilde yapılandırılmışsa, VM yapılandırmasını ve BIOS ayarlarını değiştirmeniz gerekebilir.
Bir VM, UEFI kullanacak şekilde yapılandırılırsa, önyükleme diski için storage controller değiştirme seçenekleri daha esnektir ve çoğu durumda ek kurulum yoktur.

VM için storage controller yapılandırmasını değiştirdikten sonra guest işletim sisteminin önyükleme yapıp yapamayacağını görmek için aşağıdaki tabloya bakabilirsiniz.

Resim-4

VM’ler ve guest işletim sistemleri için farklı storage controller türlerinin kullanımına ilişkin tablo:

Resim-5

Resim-6